Hồi Ký: Dũng Sỷ Kế Họach Nhỏ

October 08, 2013 - Mấy ngày nay lướt mạng FB, báo nhà mạng tòan thấy những bài viết ca ngợi Cụ Giáp nào là anh hùng đánh Pháp, đuổi Mỹ, anh...
Read the Full Post »

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December