Hồi Ký: Bài Thơ Vỡ Lòng

March 27, 2016 - "Tứ Hải, Tam Sơn, Bát Quái Tiên Cửu Long, Ngủ Hổ, Nhất Tài Thiên Nhị Tuớng, Thất Quân, Phò Lục Tuớng." Đã 34 năm trôi...
Read the Full Post »

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December