Duyên!

June 06, 2013  •  Leave a Comment
Duyên!
Duyên từ đâu đưa tới
Cho Kim Trọng gặp Kiều
Và Chức Nữ gặp Ngưu
Đôi đôi cùng sánh bước
Thề hẹn núi với sông
Xây tổ ấm uyên ương
Sống lâu đến bạc đầu
Ai ngờ đâu duyên số
Đưa đẩy phải xa nhau
Đời người như thế đó
Thay đổi đổi hoài hoài
Duyên Trọng không hợp Kiều
Và Chức Nữ xa Ngưu
Đấy củng là duyên số
Duyên âu cũng là duyên
Đâu phải nợ bao giờ
Sông sâu có khi cạn
Núi cao có khi mòn
Há chi là người chứ!!!
 
-Tina Do

Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December