Nổi Niềm Không Tên

August 21, 2017  •  Leave a Comment

Nổi Niềm Không Tên

Đời buồn một mảnh trăng tan
Hoài đêm ánh ngọc lụn tàn gió thu
Tuổi đời là mảnh phù du
Hạ tàn đông đến xuân thu bốn mùa
Nhẹ buồn bước mãi trời thu
Mong tìm mong kiếm mảnh phu phương nào
Nhẹ dìm nổi nhớ trăng sao
Chôn đi tất cả lao đao trong đời
Để rồi một giấc ra khơi
Hoài năm vẩn mộng vẩn mơ nổi niềm .

-Tina Do

 


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December