Sinh Nhật Của Ta

August 22, 2017  •  Leave a Comment

Sinh Nhật Của Ta

Chìa tay đếm tuổi đời ta
Tay mềm đếm mãi tuổi đà hai lăm
Ôi đời như chiếc bánh lăn
Cuốn đời trôi mãi, tuổi hồng chóng qua
Chợt nhìn tuổi đã gần ba (ba mươi)
Ta rầu, ta sợ tuổi ta sắp tàn
Ai nào có hiểu lòng ta
Đông tàn một bóng ta ru cuộc đời
Kìa dòng nhạc đứt chơi vơi
Mừng ngày sinh nhật ỡ nơi xứ người
Thơ này riêng tặng về ta
Cho ngày sinh nhật của ta ấy mà.

-Tina Do


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December